Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional

Examen promovare

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

Vă aduce la cunoştinţă că urmează să se organizeze, în data de 27 decembrie 2021 ( proba scrisa ), examenul pentru promovarea in grad profesional pentru funcţia publica de execuţie de INSPECTOR SUPERIOR, gradatia 5, in baza prevederilor art 618 alin (4) si alin (22) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va desfașura în două etape:

Etapa I:

Depunere dosare

            Data: 24.11.2021, orele 10.00, sediul DJC HUNEDOARA, Deva, Str. Octavian Goga, nr. 1, jud. Hunedoara

Etapa II:

 • Proba scrisă,

Data: 27.12.2021, începând cu orele 10.00, sediul DJC HUNEDOARA, Deva, Str. Octavian Goga, nr. 1, jud. Hunedoara (Conform programării afișate)

 • Proba interviu,

Data: in maxim 5 zile de la proba scrisă, sediul DJC HUNEDOARA, Deva, Str. Octavian Goga, nr. 1, jud. Hunedoara (Conform programării afișate)

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute la art. 479 alin. (1), cu excepția lit. b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ” bine ” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Functia publica de executie pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr crtDenumire functiecategorieClasaGrad professional detinut  CompartimentulGradul professional pentru care se organizeaza examenul
1InspectorExecutieIPrincipalMonumente istorice si arheologieSuperior

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 24.11.2021 – 13.12.2021 și va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere.
 • copie după carnetul de muncă sau adeverință de vechime în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copie după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverinta eliberata de compartimentul Cultura management resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o scnctiune disciplinara, care nu a fost radiata.

Bibliografie:

 • Constitutia Romaniei
 • Titlul I si II ale parti a VI-a  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminarea, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA 202/2002 privind egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 • ORDONANȚA nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDONANȚA nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂREA nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice;
 • ORDINUL nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
 • INSTRUCTIUNILE Nr. 01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii pentru intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care reprezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiilor din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDINUL nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, cu modificările și completările ulterioare

Calendarul de desfășurare a examenului:

Afișare anunt                                                                                     24.11.2021.

Depunerea dosarelor                                                                         24.11.2021-13.12.2021 ora 16

Etapa I – selecția dosarelor                                                              13.12.2021

Afișare rezultatelor,                                                                            13.12.2021

Contestațiile – selectiei dosarelor se pot depune la data de               14.12.2021 ora 16.00

Afișarea rezultatelor contestațiilor                                                      15.12.2021

Etapa II 

Prima probă –proba scrisă – 27.12.2021 conform programării incepand cu ora 10.00

Afișare rezultatelor                                                                                         27.12.2021

Contestațiile – probei scrise se pot depune la data de:                                   28.12.2021 ora 16

Afișarea rezultatelor contestațiilor proba scrisa                                             28.12.2021

A doua probă –proba interviu  – 29.12.2021

Afișare rezultatelor                                                                                         29.12.2021

Contestațiile – interviu se pot depune la data de:                                           30.12.2021 ora 16

Afișarea rezultatelor contestațiilor interviu                                                    30.12.2021

Pentru informații va puteți adresa secretariatului instituției sau la tel: 0254213966 și pe adresa de e-mail: djcpn_hunedoara@yahoo.com

Persoana de contact:

Rogosz Patricia Roxana, inspector superior

Citește mai mult