LEGISLAŢIE PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL

Legislaţie patrimoniu cultural mobil

LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761)LEGEA nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11822)LEGEA nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru interzicerea si impiedicarea operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3254)LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550)ORDONANȚA nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20754)HOTĂRÂREA nr. 1221/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanție guvernamentală; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25437)HOTĂRÂREA nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48485)HOTĂRÂREA nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313)HOTĂRÂREA nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51488)HOTĂRÂREA nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50248)HOTĂRÂREA nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259)ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;ORDINUL nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;ORDINUL nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, cu modificările și completările ulterioare;ORDINUL nr. 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților;REGULAMENTUL (CE) NR. 2469/96 din 16 decembrie 1996 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;REGULAMENTUL (CE) NR. 974/2001 din 14 mai 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1081/2012 AL COMISIEI din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București, direcțiile județene pentru cultură (Ordin2080_2012_Regulament_Functionare.pdf)

Legislaţie patrimoniu cultural imobil - monumente istorice

LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761)LEGEA nr. 157/1997, privind ratificarea convenției pentru protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11857)LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550)LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860)LEGEA nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37537)LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul modificată și completată cu Legea nr. 289 / 2006; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453)ORDONANȚA nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20779)

8.ORDONANȚA nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68342)

HOTĂRÂREA nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297)HOTĂRÂREA nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48519)HOTĂRÂREA nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88690)HOTĂRÂREA nr. 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanțării, elaborării și actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95765)HOTĂRÂREA nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51555)HOTĂRÂREA nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125044)HOTĂRÂREA nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85617)ORDINUL nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95750)ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122071)ORDINUL nr. 2237/2004 privind aprobarea normelor de semnalizare a monumentelor istorice; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60020)ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130546)ORDINUL nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44617)ORDINUL nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146963)ORDINUL nr. 3765 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Național de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181930)ORDINUL nr. 3771 din 20 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182346);INSTRUCTIUNILE Nr. 01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii pentru intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care reprezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiilor din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.OMCC nr. 2645/2003 cu modificările și completările aduse prin OMCC 2118/2007 și OMCIN 2156/2017 prin care se aprobă (1) Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică și închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, (2) Metodologie privind eliberarea avizului pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului din imobile aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și (3) Metodologia privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia.ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.ORDINUL nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejateDISPOZIȚIE Nr. 4300 / VN / 03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizăriiDISPOZIȚIE Nr. 5596 - VN / 01.08.2007 pentru completarea Dispozitiei nr. 4300 – VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizăriiOrdinului ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București, direcțiile județene pentru cultură ( Ordin2080_2012_Regulament_Functionare.pdf)

Legislaţie arheologie

LEGEA nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11827)ORDONANȚA nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778)ORDINUL nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123659)ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130546)ORDINUL nr. 2497 din 26 august 2010 pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada";Instrucțiuni nr. 02/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare.

Monumente de for public

LEGEA nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71534)

Legislaţie AFCN

Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturaleHotărâre nr. 802/2005 privind organizarea și funcționareaAdministrației Fondului Cultural NaționalOrdonanță nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de AutorHotărâre nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuiaOrdinul nr. 2066/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Național

Hotărâre nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului